INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, SHPALLJE FITUESI

Në mbështetje të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të vendimit të
Këshillit të Ministrave, nr. 118, datë 5.3.2014, “Për procedurat e emërimit,
rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të
nëpunësve civilë të Nivelit të Lartë Drejtues dhe anëtarëve të TND-së”, të ndryshuar,
si dhe në vijim të konkurrsit të zhvilluar për plotësimin e vendit vakant, të shpallur
me shkresën nr. 4178, datë 23.11.2022, “Drejtor i Përgjithshëm i Menaxhimit
Financiar, Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve”, njësia përgjegjëse, njofton se:

– Zonja Valbona Lusha është shpallur fituese për pozicionin “Drejtor i
Përgjithshëm i Menaxhimit Financiar, Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve