INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, SHPALLJE FITUESI

Në mbështetje të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të Vendimit të Këshillit të
Ministrave, nr. 243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe
emërimin në kategorinë ekzekutive”, të ndryshuar, si dhe në vijim të procedurës për plotësimin
e vendit vakant, të shpallur me shkresën nr. 4404 prot., datë 12.12.2022, për pozicionin:
“Specialist për Analizën Ligjore”, në Drejtorinë e Shërbimeve Juridike”, pranë Drejtorisë së
Përgjithshme Juridike, në Institucionin e Presidentit të Republikës”.
Komiteti i Përhershëm i Pranimit në shërbimin civil, duke vlerësuar të gjithë dokumentacionin
e konkurrimit, njofton se:
Zonja Sara Bërdëllima është shpallur fituese për pozicionin “Specialist për Analizën
Ligjore”, në Drejtorinë e Shërbimeve Juridike”, pranë Drejtorisë së Përgjithshme Juridike.

 

Në mbështetje të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të Vendimit të Këshillit të
Ministrave, nr. 243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe
emërimin në kategorinë ekzekutive”, të ndryshuar, si dhe në vijim të procedurës për plotësimin
e vendit vakant, të shpallur me shkresën nr. 4405 prot., datë 12.12.2022, për pozicionin:
“Specialist për Analizën Ligjore”, në Drejtorinë e Shërbimeve Juridike”, pranë Drejtorisë së
Përgjithshme Juridike, në Institucionin e Presidentit të Republikës”.
Komiteti i Përhershë i Pranimit në shërbimin civil, duke vlerësuar të gjithë dokumentacionin e
konkurrimit, njofton se:
Zonja Marina Boja është shpallur fituese për pozicionin “Specialist për Monitorimin e
Institucioneve”, në Drejtorinë e Shërbimeve Juridike”, pranë Drejtorisë së Përgjithshme
Juridike.