Institucioni i Presidentit të Republikës – Shpallje e listës së kandidatëve, në vijim të njoftimit per vendin vakant Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Përpunimit të Informacionit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

______________________________________________________________________________

 

NJOFTIM

 

Për kandidatët që do të vazhdojnë konkurrimin në

procedurën e lëvizjes paralele.

 

 

 

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 242, datë 18/03/2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Institucioni i Presidentit të Republikës, njofton se:

 

 

  • Zonja Natalina Lesi do të vazhdojë konkurrimin në procedurën e lëvizjes paralele.

 

Intervista e strukturuar  me gojë, për pozicionin “Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Përpunimit të Informacionit”, do të zhvillohet më datë 12.06.2019, ditën e mërkurë, në orën 1100 , në ambientet e Institucionit të Presidentit të Republikës.

Kandidatët do të vlerësohen nga Komiteti i Pranimit për Lëvizjen Paralele (KPLP) i ngritur nga Instiucioni i Presidentit të Republikës, për dokumentacionin e dorëzuar dhe intervistën e strukturuar me gojë.

 

Kandidati të jetë i pajisur me dokument identifikimi.

 

 

 

 

 

Njësia Përgjegjëse

 

Drejtoria Juridike, Sigurisë dhe Burimeve Njerëzore