INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore, në përfundim të procedurës së konkurrimit, njofton se për pozicionin:

 

“Specialist per Vleresimin e Akteve”, në Drejtorinë e Shërbimeve Juridike, pranë Drejtorisë së Përgjithshme Juridike,, kategoria e pagës III-B

Kandidat fitues shpallet:

 

– Zonja Esmeralda Velaj .

Në mbështetje të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimi, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të ndryshuar, njësia përgjegjëse pas verifikimit paraprak, njofton se kualifikohet për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit:

Zonja Lediana Matuka.

Testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datë 12 .02.2023, ora 12:00, në ambientet e Institucionit të Presidentit të Republikës.

Në mbështetje të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimi, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të ndryshuar, njësia përgjegjëse pas verifikimit paraprak, njofton se kualifikohet për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit:

Zoti Donald Karaj.

Testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datë 20.02.2023, ora 10:00, në ambientet e Institucionit të Presidentit të Republikës.