INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në mbështetje të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të vendimit të Këshillit të
Ministrave, vendimit nr. 242, datë 18.3.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e
vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të ndryshuar, si dhe në vijim të
procedurës për plotësimin e vendit vakant, “Përgjegjës i Sektorit të Sigurisë dhe Teknologjisë”,
njësia përgjegjëse pas verifikimit paraprak, njofton se kualifikohet për të vazhduar fazën e dytë
të konkurrimit:
– Zonja Bianka Hada
Testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datë 6.2.2023, ora
13:00, në ambientet e Institucionit të Presidentit të Republikës.

Në mbështetje të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të vendimit të Këshillit të
Ministrave, vendimit nr. 242, datë 18.3.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e
vendeve të lira në kategorinë e ulët dh etë mesme drejtuese”, të ndryshuar, si dhe në vijim të
procedurës për plotësimin e vendit vakant, “Drejtor i Marrëdhënieve me Jashtë dhe Shërbimeve
Ceremoniale”, njësia përgjegjëse pas verifikimit paraprak, njofton se kualifikohet për të
vazhduar fazën e dytë të konkurrimit:
– Zonja Serafina Hasanbelliu;
Testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datë 16.2.2023, ora
12:00, në ambientet e Institucionit të Presidentit të Republikës.

Në mbështetje të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të vendimit të Këshillit të
Ministrave, vendimit nr. 242, datë 18.3.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e
vendeve të lira në kategorinë e ulët dh etë mesme drejtuese”, të ndryshuar, si dhe në vijim të
procedurës për plotësimin e vendit vakant, “Drejtor i Shërbimeve Mbështetëse”, njësia
përgjegjëse pas verifikimit paraprak, njofton se kualifikohet për të vazhduar fazën e dytë të
konkurrimit:
– Zoti Fuat Zhabjaku
Testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datë 10.2.2023, ora
12:00, në ambientet e Institucionit të Presidentit të Republikës.

Në mbështetje të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të vendimit të Këshillit të
Ministrave, vendimit nr. 242, datë 18.3.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e
vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të ndryshuar, si dhe në vijim të
procedurës për plotësimin e vendit vakant, “Përgjegjës i Sektorit të Buxhetiti dhe Financës”,
njësia përgjegjëse pas verifikimit paraprak, njofton se kualifikohet për të vazhduar fazën e dytë
të konkurrimit:
– Zoti Muharem Shkurta
Testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datë 10.2.2023, ora
13:00, në ambientet e Institucionit të Presidentit të Republikës.