INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në mbështetje të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 242, datë 18.3.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të ndryshuar, si dhe në vijim të procedurës për plotësimin e vendit vakant, të shpallur me shkresën nr. 27 prot., datë 6.1.2023, për pozicionin:

1. “Përgjegjës i Sektorit të Arkiv-Protokollit” – kategoria III-a;

njësia përgjegjëse pas verifikimit paraprak, njofton se kualifikohet për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit, në procedurën e lëvizjes paralele:

– Zonja Gentiana Shehu

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datë 27.01.2023, ora 12:00, në ambientet e Institucionit të Presidentit të Republikës.