INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 25 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të pikës 9, kreu VII të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore pranë Institucionit të Presidentit të Republikës, në përfundim të afatit ligjor, njofton se për procedurën e lëvizjes paralele, për pozicionin:

 

“Specialist për Median në Sektorin e Medias dhe Marrëdhënieve me Publikun, Drejtoria e Medias dhe Marrëdhënieve me Publikun”,

 

Nuk është paraqitur asnjë kandidaturë për konkurim

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 25 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të pikës 9, kreu VII të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore pranë Institucionit të Presidentit të Republikës, në përfundim të afatit ligjor, njofton se për procedurën e lëvizjes paralele, për pozicionin:

“Specialist Montazhier në Sektorin e Komunikimit Digjital, Drejtoria e Medias dhe Marrëdhënieve me Publikun”,

 

Nuk është paraqitur asnjë kandidaturë për konkurim.

Në mbështetje dhe në zbatim të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të pikës 11, të kreut II të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore pranë Institucionit të Presidentit të Republikës, në përfundim të afatit ligjor, njofton se për procedurën e lëvizjes paralele, për pozicionin:

“Përgjegjës Sektori në Sektorin e Komunikimit Digjital, në Drejtorinë e Medias dhe Marrëdhënieve me Publikun”,

 

Nuk është paraqitur asnjë kandidaturë për konkurim.