INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, PLANI VJETOR I PRANIMEVE NE SHERBIMIN CIVIL

Në zbatim të nenit 18, pika 2 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 108, datë 26.02.2014, “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, si dhe vendimit të Presidentit të Republikës nr. 4, datë 13.2.2024, “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Institucionit të Presidentit”, pasi shqyrtova ecurinë e krijimit të vendeve vakante në shërbimin civil pranë Institucionit të Presidentit të Republikës,

Pika “1” e urdhrit nr. 688 Prot., datë 12.2.2024, “Për planin vjetor te pranimit në shërbimin civil për vitin 2024, në Institucionin e Presidentit të Republikës”, ndryshon si më poshtë:

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Urdher per miratimin e planit vjetor te pranimit 2024, ndryshuar