INSTAT – Verifikime paraprake

Drejtor – Drejtoria e Bujesise dhe Mjedisit, Instituti Statistikave – Kategoria: ll-b

Kodi 28 _ Rezultatet e verifikimit per ngritje ne detyre

 

Drejtor – Drejtoria e Statistikave te Sektorit Real, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: ll-b

Kodi 29_ Rezultatet e Verifikimit per ngritje ne detyre

 

Specialist – Sektori i Statistikave Strukturore, Drejtoria e Statistikave Ekonomike, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Kodi 34 _ Rezultatet e verifikimit per levizje paralele