INSTAT – Verifikim paraprak

1. Specialist – Sektori i Burimeve Njerezore, Drejtoria e Finances dhe Projekteve, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Mbeshtetese dhe Koordinimit, Instituti Statistikave – Kategoria: IV-a

Kodi 35_ Lista e verifikuar per levizje paralele

 

2. Specialist – Sektori i Koordinimit dhe Planikimit Strategjik PSZ, Drejtoria e Koordinimit dhe eshtjeve Ligjore, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Mbeshtetese dhe Koordinimit, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Kodi 36_ Lista e verifikuar per levizje paralele

 

3. Pergjegjes – Sektori i Koordinimit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-a

Kodi 38 _ Lista e verifikimit per levizje paralele

 

4. Specialist – Sektori i Koordinimit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

5. Specialist – Sektori i Planikimit dhe Monitorimit te Mbledhjes se te Dhenave, Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Kodi 46_ Lista e verifikimit paraprak per levizje paralele