INSTAT – Verifikim paraprak

1. Specialist – Sektori i Statistikave Strukturore, Drejtoria e Statistikave Ekonomike, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave Kategoria: III-b

Kodi 34 _ Rezultatet e verifikimit per levizje paralele

 

2. Specialist – Sektori i Koordinimit dhe Planikimit Strategjik (PSZ), Drejtoria e Koordinimit dhe Ceshtjeve Ligjore, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Mbeshtetese dhe Koordinimit, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Kodi 36 _ Rezultatet paraprake per levizje paralele

 

3. Pergjegjes- Sektori i Koordinimit dhe mbledhjes se te dhenave

Kodi 38 _ Rezultatet e verifikimit paraprak per ngritje ne detyre

 

4. Pergjegjes – Sektori i ilesise dhe Metadatave, Drejtoria e Teknologjise se Informacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-a

Kodi 42 _ Rezultate e verifikimit per levizje paralele

 

5. Specialist – Sektori i Nivelit te Jeteses, Drejtoria e Statistikave Sociale, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Kodi 44 _ Rezulatet e verifikimit per levizje paralele

 

6. Specialist – Sektori i Statistikave Strukturore, Drejtoria e Statistikave Ekonomike, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave Kategoria: III-b .

-Specialist – Sektori i Regjistrit Statistikor te Ndermarrjeve, Drejtoria e Statistikave Ekonomike, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

-Specialist – Sektorin e Statistikave të RD, Inovacionit, Teknologjisë së Informacionit dhe Transportit, Drejtoria e Statistikave Ekonomike, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Kodi 47_ Rezultatet e verifikimit paraprak per levizje paaralele