Instat – Shpallje verifikimi paraprak

INSTITUTI I STATISTIKAVE Rr. Vllazën Huta, Nd. 35, H.1, Njësia Administrative Nr. 2, 1017, Tirana, ALBANIA, Tel: +355 (4) 2233356 /2222411 / 2233358 /2233357 / Fax: + 355 (4)2 228300 www.instat.gov.al/info@instat.gov.al
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE DHE KOORDINIMIT
NJOFTIM MBI REZULTATET PARAPRAKE PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE
43 – Përgjegjës në Sektorin e Statistikave të R&D, Inovacionit, Teknologjisë së Informacionit dhe Transportit në Drejtorinë e Statistikave Ekonomike, Kategoria e pagës III-a.
Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 24, të Kreut III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Instituti i Statistikave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:
– Përgjegjës në Sektorin e Statistikave të R&D, Inovacionit, Teknologjisë së Informacionit dhe Transportit në Drejtorinë e Statistikave Ekonomike, Kategoria e pagës III-a.
Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
1. Irsida Nuellari
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 04.06.2019, ora 10:00 në ambientet e INSTAT, Rr. Vllazën Huta, Nd. 35, H.1.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 04.06.2019, ora 11:00 në ambientet e INSTAT, Rr. Vllazën Huta, Nd. 35, H.1.