Instat – Shpallje lista finale

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE DHE KOORDINIMIT

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

 

Lloji i diplomës “Shkenca kompiuterike/Inxhinieri Elektronikë/Informatikë/Informatikë Ekonomike, Teknologji Informacioni/Inxhinieri Telekomunikacioni”, niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

  

 

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për nëpunesin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 24 të Kreu III të VKM nr 243, datë 18.03.2015, Instituti i Statistikave, në përfundim të verifikimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 

Kodi 37: 2 (dy) Specialistë në Sektorin e Menaxhimit të bazave dhe aksesit në mikrodata, kategoria e pagës III-b.

 

 

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit janë:

 

  1. Gaetano Dedja
  2. Megi Gripshi
  3. Romina Novaku

 

 

 

  1. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 24.05.2019, ora 10:00 në ambientet e INSTAT, Rr. Vllazën Huta, Nd. 35, H.1.

 

  1. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.05.2019, ora 11:00 në ambientet e INSTAT, Rr. Vllazën Huta, Nd. 35, H.1.