INSTAT – Shpallje fituesi

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.242 datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, dhe VKM-së nr.243 datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” :
1.       Kodi 47_ Rezultatet perfundimtare per pranim ne Sherbimin Civil
·         Specialist – Sektori i Regjistrit Statistikor te Ndermarrjeve, Drejtoria e Statistikave Ekonomike, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti  Statistikave – Kategoria: III-b
·         Specialist – Sektorin e Statistikave të R&D, Inovacionit, Teknologjisë së Informacionit dhe Transportit, Drejtoria e Statistikave Ekonomike, Drejtoria e  Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b  .
2.       Kodi 51  Rezultatet perfundimtare per pranim ne Sherbimin Civil
·         Specialist – Sektori i Tregtise se Jashtme, Drejtoria e Statistikave te Sektorit Real, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave -kategoria: III-b
·         Specialist – Sektori i Çmimeve, Drejtoria e Statistikave te Sektorit Real, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria-III-b . 
3.       Kodi 52_ Rezultatet perfundimtare per pranim ne Sherbimin Civil
·         Specialist – Sektori i Statistikave te Mjedisit dhe Pyjeve, Drejtoria e Statistikave te Bujqesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit
Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b