Instat – Kodi 32 – Pergjegjes ne Sektorin e Planifikimit dhe Monitorimit te MBledhjes se te Dhenave

6/10/2019 Instituti Statistikave | Aplikanti
rekrutime.instat.gov.al/api/publicationId/32 1/8
Pergjegjes – Sektori i Planikimit dhe Monitorimit te Mbledhjes se te Dhenave, Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-a
Pergjegjes – Sektori i Planikimit dhe Monitorimit te Mbledhjes se te Dhenave, Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-a
Pozicioni më sipër, i ofrohet llimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele! Vetëm në rast se në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ky pozicion është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë shërbimit civil.
PËR TË TRE PROCEDURAT (LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË, PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL) APLIKOHET NË TË NJËJTËN KOHË!
#00000032 INSTITUTI I STATISTIKAVE
SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE NGRITJE NË DETYRË PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE
Afati për dorëzimin e dokumentave për: 20/6/2019
6/10/2019 Instituti Statistikave | Aplikanti
rekrutime.instat.gov.al/api/publicationId/32 2/8
Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin/et si më sipër është:
Përgjegjësi i Planikimit dhe Monitorimit të mbledhjes së të Dhënave përgjigjet para Drejtorit të Drejtorisë për realizimin e aktiviteteve në përputhje me objektivat e sektorit në kuadër të planit të statistikave zyrtare. Siguron planikimin dhe funksionimin e proçesit të mbledhjes së të dhënave nëpërmjet përdorimit të proçedurave dhe instrumenteve te mbledhjes së të dhënave. Menaxhon komponentët organizative, administrative dhe monitoron proçesin në bazë të përmbajtjes së informacionit të kërkuar dhe kohës në dispozicion referuar prodhimit statistikor në afat dhe me cilësi.
Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.
Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon: a – Të jenë nëpunës civilë të konrmuar, brenda së njëjtës kategori (III-a; III-a/1) b- Të mos kenë masë disiplinore në fuqi; c- Të kenë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”. Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon: a- Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor” apo Master Profesional të përtuar në fund të studimeve të ciklit të dytë me 120 kredite dhe me kohëzgjatje normale 2 vite akademike, në Shkenca Ekonomike.
LËVIZJE PARALELE
Afati për dorëzimin e dokumentave për:
NGRITJE NË DETYRË
25/6/2019
Afati për dorëzimin e dokumentave për:
PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL
25/6/2019
1 LEVIZJE PARALELE
1.1 KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA
6/10/2019 Instituti Statistikave | Aplikanti
rekrutime.instat.gov.al/api/publicationId/32 3/8
b- Edhe diploma e nivelit Bachelor të jetë në të njëjtën fushë. c- Te ketë të paktën 3 vjet eksperiencë pune në profesion
Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë: a – Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://instat.gov.al/media/CVTemplate_jeteshkrimi_standard.docx (http://instat.gov.al/media/CVTemplate_jeteshkrimi_standard.docx)
b – Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit; c – Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë); d – Fotokopje të letërnjoftimit (ID); e – Vërtetim të gjendjes shëndetësore; f – Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore; g – Vlerësimin e fundit nga eprori direkt; h – Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi; i – Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;
Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhen online, në faqen elektronike të Portalit të Vëndeve Vakante të Institutit të Statistikave, duke lluar me procedurën e regjistrimit të aplikantit dhe duke ndjekur në vijmësi udhëzimet online http://rekrutime.instat.gov.al/help.pdf
Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave online për lëvizjen paralele duhet të bëhet brenda datës: 20/6/2019
Në datën 22/6/2019, Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Institutit të Statistikave, do të shpallë në faqen elektronike të Portalit të Vëndeve Vakante të Pushtetit Vendor, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, dhe në stendat e informimit të publikut listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedurën e lëvizjes paralele, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë kur do të zhvillohet intervista.
Në të njëjtën datë kandidatët që nuk plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kërkesat e posaçme do të njoftohen individualisht nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Institutit të Statistikave, për shkaqet e moskualikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).
Kandidatët do të testohen në lidhje me: 1. Ligji nr 17/2018 “Për Statistikat Zyrtare”; 2. Ligjin nr.152/2013, “Për Nëpunësit Civil”; 3. Programi i Statistikave Zyrtare. 4. Principles for Population and Housing Census – Revision 3, 2015 (Strategic objectives and managemet; Maping and geospatial data; Geographic products;)
1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT
1.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK
1.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA
6/10/2019 Instituti Statistikave | Aplikanti
rekrutime.instat.gov.al/api/publicationId/32 4/8
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/census3.htm 5. Nomeclature of Territorial Units for Statistics http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1059&from=EN
Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar: Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualikimet e lidhura me fushën, si dhe çertikimin pozitiv ose për vlerësimet e rezultateve individale në punë në rastet kur procesi i çertikimit nuk është kryer. Totali i pikëve për këtë vlerësim është 40 pikë. Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me: a – Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës; b – Eksperiencën e tyre të mëparshme; c – Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën;
Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë.
Vetëm në rast se pozicioni i renditur në llim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë.Këtë informacion do ta merrni në faqen elektronike të Institutit të Statistikave, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe stendat e informimit të publikut, duke lluar nga data 25/6/2019
Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e ngritjes në detyrë janë: a – Të jetë nëpunës civil i konrmuar, brenda kategorisë ekzekutive b – Të mos ketë masë disiplinore në fuqi; c – Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”. Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon: a- Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor” apo Master Profesional të përtuar në fund të studimeve të ciklit të dytë me 120 kredite dhe me kohëzgjatje normale 2 vite akademike, në Shkenca Ekonomike. b- Edhe diploma e nivelit Bachelor të jetë në të njëjtën fushë. c- Te ketë të paktën 3 vjet eksperiencë pune në profesion
1.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE
1.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT
2 NGRITJA NE DETYRE
2.1 KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË DHE KRITERET E VEÇANTA
6/10/2019 Instituti Statistikave | Aplikanti
rekrutime.instat.gov.al/api/publicationId/32 5/8
Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë: a – Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://instat.gov.al/media/CVTemplate_jeteshkrimi_standard.docx (http://instat.gov.al/media/CVTemplate_jeteshkrimi_standard.docx) b – Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit; c – Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë); d – Fotokopje të letërnjoftimit (ID); e – Vërtetim të gjendjes shëndetësore; f – Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore; g – Vlerësimin e fundit nga eprori direkt; h – Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi; i – Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;
Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhen online, në faqen elektronike të Portalit të Vëndeve Vakante të Institutit të Statistikave, duke lluar me procedurën e regjistrimit të aplikantit dhe duke ndjekur në vijmësi udhëzimet online http://rekrutime.instat.gov.al/help.pdf
Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave online për procedurën e ngritjes në detyrë duhet të bëhet brenda datës: 25/6/2019
Në datën 5/7/2019, Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Institutit të Statistikave, do të shpallë në faqen elektronike të Portalit të Vëndeve Vakante të Institutit të Statistikave, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, dhe në stendat e informimit të publikut listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedurën e lëvizjes paralele, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë kur do të zhvillohet intervista.
Në të njëjtën datë kandidatët që nuk plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kërkesat e posaçme do të njoftohen individualisht nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Institutit të Statistikave, për shkaqet e moskualikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).
Kandidatët do të testohen në lidhje me: 1. Ligji nr 17/2018 “Për Statistikat Zyrtare”; 2. Ligjin nr.152/2013, “Për Nëpunësit Civil”; 3. Programi i Statistikave Zyrtare. 4. Principles for Population and Housing Census – Revision 3, 2015 (Strategic objectives and managemet; Maping and geospatial data; Geographic products;) http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/census3.htm 5. Nomeclature of Territorial Units for Statistics http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1059&from=EN
2.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT
2.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK
2.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA
6/10/2019 Instituti Statistikave | Aplikanti
rekrutime.instat.gov.al/api/publicationId/32 6/8
Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me: a – Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin përgjithësues të punës për pozicionet; b – Eksperiencën e tyre të mëparshme; c – Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.
Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me: a- Vlerësimin me shkrim, deri në 40 pikë; b- Intervistën e strukturuar me gojë që konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën, deri në 40 pikë; c- Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën, deri në 20 pikë
Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e pranimit ne Shërbim Civil në kategorinë ekzekutive, do të marrin informacion në faqen elektronike të Institutit të Statistikave, për fazat e mëtejshme të kësaj procedure duke lluar nga data 5/7/2019.
Vetëm në rast se pozicioni i renditur në llim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë.Këtë informacion do ta merrni në faqen elektronike të Institutit të Statistikave, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe stendat e informimit të publikut, duke lluar nga data 25/6/2019
Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë kandidatët jashtë sistemit të shërbimit civil, që plotësojnë kërkesat e përgjithshme sipas nenit 21, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar. Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e pranimit në shërbimin civil janë: a- Të jetë shtetas shqiptar; b- Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; c- Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur; d- Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
2.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE
2.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT
3 PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL
3.1 KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL DHE KRITERET E VEÇANTA
6/10/2019 Instituti Statistikave | Aplikanti
rekrutime.instat.gov.al/api/publicationId/32 7/8
e- Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje; f- Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar. Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon: a- Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor” apo Master Profesional të përtuar në fund të studimeve të ciklit të dytë me 120 kredite dhe me kohëzgjatje normale 2 vite akademike, në Shkenca Ekonomike. b- Edhe diploma e nivelit Bachelor të jetë në të njëjtën fushë. c- Te ketë të paktën 3 vjet eksperiencë pune në profesion
Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë: a – Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://instat.gov.al/media/CVTemplate_jeteshkrimi_standard.docx (http://instat.gov.al/media/CVTemplate_jeteshkrimi_standard.docx) b – Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit; c – Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë); d – Fotokopje të letërnjoftimit (ID); e – Vërtetim të gjendjes shëndetësore; f – Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore; g – Vlerësimin e fundit nga eprori direkt; h – Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi; i – Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;
Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhen online, në faqen elektronike të Portalit të Vëndeve Vakante të Institutit të Statistikave, duke lluar me procedurën e regjistrimit të aplikantit dhe duke ndjekur në vijmësi udhëzimet online http://rekrutime.instat.gov.al/help.pdf
Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave online për procedurën e pranimit në kategorinë ekzekutive duhet të bëhet brenda datës: 25/6/2019
Në datën 5/7/2019, Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Institutit të Statistikave, do të shpallë në faqen elektronike të Portalit të Vëndeve Vakante të Institutit të Statistikave, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, dhe në stendat e informimit të publikut listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedurën e lëvizjes paralele, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë kur do të zhvillohet intervista.
Në të njëjtën datë kandidatët që nuk plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kërkesat e posaçme do të njoftohen individualisht nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Institutit të Statistikave, për shkaqet e moskualikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).
3.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT
3.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK
3.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA
6/10/2019 Instituti Statistikave | Aplikanti
rekrutime.instat.gov.al/api/publicationId/32 8/8
Kandidatët do të testohen në lidhje me: 1. Ligji nr 17/2018 “Për Statistikat Zyrtare”; 2. Ligjin nr.152/2013, “Për Nëpunësit Civil”; 3. Programi i Statistikave Zyrtare. 4. Principles for Population and Housing Census – Revision 3, 2015 (Strategic objectives and managemet; Maping and geospatial data; Geographic products;) http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/census3.htm 5. Nomeclature of Territorial Units for Statistics http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1059&from=EN Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me: a – Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin përgjithësues të punës për pozicionet; b – Eksperiencën e tyre të mëparshme; c – Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.
Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me: a- Vlerësimin me shkrim, deri në 40 pikë; b- Intervistën e strukturuar me gojë që konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën, deri në 40 pikë; c- Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën, deri në 20 pikë
Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e pranimit ne Shërbim Civil në kategorinë ekzekutive, do të marrin informacion në faqen elektronike të Institutit të Statistikave, për fazat e mëtejshme të kësaj procedure duke lluar nga data 5/7/2019.
3.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE
3.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT
Lëvizje paralele Ngritje në detyrë Pranim në shërbimin civil Ju duhet të hyni / rregjistroheni më parë në sistem për të aplikuar për këtë pozicion pune (http://rekrutime.instat.gov.al/aplikant)