Inspektori i Lartë i Drejtësisë – VENDE TE LIRA PUNE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Inspektori i Lartë i Drejtësisë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

 • 1 (një) Specialist i Protokollit në Sektorin e Shërbimeve në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve pranë Inspektorit të Lartë të Drejtësisë – kategoria: IV-a

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : SHPALLJE-PËR-SPAR[1]

SHPALLJE PËR PRANIM TË DREJTPËRDREJTË, NË KATEGORINË E NIVELIT TË LARTË DREJTUES PRANË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË

Në zbatim të nenit 32, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të Kreut III dhe V të Vendimit nr. 118, datë 05/03/2014, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, si dhe Urdhërit të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për “Hapjen e procedurës së pranimit të drejtpërdrejtë në katëgorinë e nivelit të lartë drejtues”, Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë shpall Procedurën e Pranimit të Drejtpërdrejtë në kategorinë e nivelit të lartë drejtues.

Numri i pozicioneve për të cilat do të konkurohet është 1 (një).

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : SHPALLJE-PËR-PRANIM-TË-DREJTPËRDREJTË

Në zbatim të Vendimit Nr. 536, datë 25.7.2019 të Këshillit të Ministrave, Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë shpall Procedurën për Pozicionin e Inspektorit.

Numri i pozicioneve për të cilat do të konkurohet janë 6 (gjashtë) – Inspektorë Jo-Magjistratë.

Afati për dorëzimin e dokumentave: 02 Mars 2020

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : SHPALLJE-PËR-PRANIM-TË-DREJTPËRDREJTË-INSPEKTORË

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Inspektori i Lartë i Drejtësisë shpall procedurat e lëvizjes, të ngritjes në detyrë dhe të pranimit nga jashtë shërbimit civil për pozicionin:

 •  (një) Përgjegjës i Sektorit të Buxhetit dhe Financës në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve – kategoria: III-a

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :SHPALLJE-PËR-PSBE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Inspektori i Lartë i Drejtësisë shpall procedurat e lëvizjes paralele, të ngritjes në detyrë dhe të pranimit nga jashtë shërbimit civil për pozicionin:

• 1 (një) Përgjegjës i Sektorit Juridik në Drejtorinë Juridike dhe Marrëdhëniet me Jashtë – kategoria: III-a

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :SHPALLJE-PËR-PSJ

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë shpall procedurat e lëvizjes, të ngritjes në detyrë dhe të pranimit nga jashtë shërbimit civil për pozicionin:

 • 1 (një) Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve pranë Inspektorit të Lartë të Drejtësisë – kategoria: III-a

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :SHPALLJE-PËR-PSSh

 

 • 1 (një) Specialist i Burimeve Njerëzore në Sektorin e Shërbimeve në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve pranë Inspektorit të Lartë të Drejtësisë – kategoria: III-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur:SHPALLJE-PËR-SBNJ

 

 •  2 (dy) Specialistë në Sektorin e Buxhetit dhe Financës në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve pranë Inspektorit të Lartë të Drejtësisë – kategoria: III-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur:SHPALLJE-PËR-SF

 

 •  1 (një) Specialist IT në Sektorin e Shërbimeve në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve pranë Inspektorit të Lartë të Drejtësisë – kategoria: III-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur:SHPALLJE-PËR-SIT

 

• 2 (dy) Specialistë në Sektorin Juridik në Drejtorinë Juridike dhe Marrëdhëniet me Jashtë – kategoria: III-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur:SHPALLJE-PËR-SJ

 

 •  3 (tre) Specialistë në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Publikun në Drejtorinë Juridike dhe Marrëdhëniet me Jashtë – kategoria: III-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur:SHPALLJE-PËR-SMP

 

 •  1 (një) Specialist i Protokollit në Sektorin e Shërbimeve në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve pranë Inspektorit të Lartë të Drejtësisë – kategoria: IV-a

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur:SHPALLJE-PËR-SPAR

 

 • Ndihmës Inspektor pranë Inspektorit të Lartë të Drejtësisë – kategoria: II-b
 • 5 (pesë) Ndihmës Inspektorë – kategoria: II-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur:SHPALLJE-PËR-NDINSP

 

• 1 (një) Drejtor i Drejtorisë Juridike dhe Marrëdhëniet me Jashtë – kategoria: II-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur: SHPALLJE-PËR-Drejtor-DJMJ

 

 • 1 (një) Drejtor i Drejtorisë Ekonomike dhe Shërbimeve – kategoria: II-b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur: SHPALLJE-Për-Drejtor-DESh