Inspektori i Lartë i Drejtësisë Rezultatet e Verifikimit Paraprak

Inspektori i Lartë i Drejtësisë Rezultatet e Verifikimit Paraprak

Në kategorinë e nivelit të lartë drejtues

Per me teper klikoni ne linkun bashkengjitur NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR SHPALLJE PËR PRANIM TË DREJTPËRDREJTË, NË KATEGORINË E NIVELIT TË LARTË (1)