INSPEKTORATl I LARTE I DEKLARlMIT DRE KONTROLLIT TE PASURlVE DHE KONFLIKTIT TE INTERESAVE, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te Ligjit nr.152/2013, date 30.5.2013 “Per Nepunesin Civil”, i ndryshuar, Kreu
V -“Levizja paralele dhe ngritja ne detyre”, neni 26 dhe Vendimit te Keshillit te
Ministrave nr. 242, date 18.3.2015 per plotesimin e vendeve ti  lira ne kategorine e ulet
dhe te mesme drejtuese  i ndryshuar,

Komiteti i Pranimit per Ngritjen ne Detyre te lnspektoratit te Larte te Deklarimit dhe
Kontrollit te Pasurive dhe Konfliktit te Interesave, pas perfundimit te vleresimit te testit
me shkrim dhe intervistes se strukturuar me goje, publikon njoftimin e listes se
kandidateve mete pakten 70 pike ne proceduren “Ngritja ne detyre” per 1 (nje) vend te
lire pune te nivelit te ulet drejtues, ne pozicionin “Pergjegjes ne Sektorin e Administrimit
Finance Buxhet”, duke shpallur fitues kandidatin si me poshte:

1. Brunilda Paja 73 pike

Per sqarime, mund te kontaktoni ne adresen e Inspektoratit te Larte te Deklarimit dhe
Kontrollit te Pasurive dhe Konfliktit te Interesave, Rruga “Reshit Collaku “, Tirane, si dhe
te konsultoni faqen zyrtare ne internet www.ildkpki.al.