INSPEKTORATI I LARTË I DEKLARIMIT DHE KONTROLLIT TË PASURIVE DHE KONFLIKTIT TË INTERESAVE , VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25, “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës, dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Kreu VII dhe planit vjetor të pranimit, Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, njofton se;

 1. a) Në Administratën e tij ka 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë ekzekutive, në grupin e pozicioneve të administrimit të posaçëm, në pozicionin;

  – Specialist në Sektorin e Administrimit Financë – Buxhet (Financë).

    

  b) Në Administratën e tij ka 2 (dy) vende të lira pune, të kategorisë ekzekutive në grupin e pozicioneve të  administrimit të posaçëm në pozicionin;

   

  –           Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve me Autoritetet Përgjegjëse

   

  C)  Në Administratën e tij ka 1 (një) vend të lirë pune, të kategorisë ekzekutive në grupin e pozicioneve të administrimit të përgjithshëm në pozicionin:

  – Specialist në Sektorin e Arkiv-Protokollit dhe Administrimit të Deklaratave të Pasurisë.

 2. PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Untitled_Message