INSPEKTORATI I LARTË I DEKLARIMIT DHE KONTROLLIT TË PASURIVE DHE KONFLIKTIT TË INTERESAVE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013, datë 30.5.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25, “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës, dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar Kreu VII dhe planit vjetor të pranimit, Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, njofton se;

 

  1. Në Administratën e tij ka 1 (një) vend të lirë pune, të kategorisë ekzekutive në grupin e pozicioneve të administrimit të posaçëm në pozicionin;

 

  • Specialist në Sektorin e Zhvillimit dhe Mirëmbajtjes së Infrastrukturës Paga e pozicionit- IV-1;
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 1.1. Njoftim Specialist IT