INSPEKTORATI I LARTË I DEKLARIMIT DHE KONTROLLIT TË PASURIVE DHE KONFLIKTIT TË INTERESAVE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013, datë 30.5.2013 “Për Nëpunësin  Civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës, dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Kreu VII dhe planit vjetor të pranimit, Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, njofton se:

 

  1. Në Administratën e tij ka 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë ekzekutive, në grupin e pozicioneve të administrimit të posaçëm, në pozicionin:

 

  • Specialist në Sektorin e Administrimit Financë –Buxhet (Specialist Buxheti).
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR NJOFTIM