INSPEKTORATI I LARTË I DEKLARIMIT DHE KONTROLLIT TË PASURIVE DHE KONFLIKTIT TË INTERESAVE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, datë 30.5.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, njofton se:

a) Në Administratën e tij ka 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë së ulët drejtuese në pozicionin Përgjegjës në Sektorin e Administrimit të Financë Buxhetit

a) Në Administratën e tij ka 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë së mesme drejtuese në pozicionin Drejtor i Drejtorisë së Teknologjisë dhe Informacionit

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

 

Njoftim faqe zyrtare-pergjegjes sektori

Njoftim faqe zyrtare-Drejtor IT