INSPEKTORATI I LARTË I DEKLARIMIT DHE KONTROLLIT TË PASURIVE DHE KONFLIKTIT TË INTERESAVE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.5.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar, Kreu V -“Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, neni 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 242, datë 18.3.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar;

Komiteti i Pranimit për Ngritjen në Detyrë të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, pas përfundimit të vlerësimit të testit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë, publikon njoftimin e listës së kandidatëve me të paktën 70 pikë në procedurën “Ngritja në detyrë” për 1 (një) vend të lirë pune të nivelit të mesëm drejtues, në pozicionin “Drejtor i Drejtorisë së Teknologjisë dhe Informacionit”, duke shpallur fitues kandidatin si më poshtë;

1. Anjeza Çeloaliaj 76 pikë

 

Për sqarime, mund të kontaktoni në adresën e Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Rruga “Reshit Çollaku”, Tiranë, si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.ildkpki.al.