INSPEKTORATI I LARTË I DEKLARIMIT DHE KONTROLLIT TË PASURIVE DHE KONFLIKTIT TË INTERESAVE, SHPALLJE FITUESI

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave në zbatim të ligjit nr.152/2013, datë 30.5.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës, dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, për 1 (një) vend të lirë pune të kategorisë ekzekutive në grupin e pozicioneve të administrimit të posaçëm në pozicionin “Specialist në Sektorin e Zhvillimit dhe Mirëmbajtjes së Infrastrukturës”, në ILDKPKI shpall:

 

Listën e kandidatëve fitues për pozicionin Specialist në Sektorin e Zhvillimit dhe Mirëmbajtjes së Infrastrukturës, në Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konflikitit të Interesave, si më poshtë:

 

1. Xhulio Saliaj 71 pikë

 

Për sqarime, mund të kontaktoni pranë Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, në adresën: Rruga “Reshit Çollaku”, Tiranë, si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.ildkpki.al.