Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave – SHPALLJE FITUESI

Lista e kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta dhe që do të vazhojne konkurrimin në procedurën ”Konkurrim i Hapur ” , për 2 (dy) vende të lira pune të kategorisë së nëpunësit civilë të lartë drejtues , në pozicionin :

  • Inspektor , pranë ILDKPKI

Kandidatët fitues janë :

  1. Anita Komici
  2. Bledar Hibraj
  3. Yllka Kukalaj
  4. Sandrit Bica

Për më tepër klikoni në listën e bashkangjitur : NJOFTIM dt.3.8.2020