Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave Rezultatet e verifikimit paraprak

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave Rezultatet e verifikimit paraprak

PER POZICIONIN

Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Administrimit  në ILDKPKI

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Untitled_Message