INSPEKTORATI I LARTË I DEKLARIMIT DHE KONTROLLIT TË PASURIVE DHE KONFLIKTIT TË INTERESAVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.5.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, ju dërgon bashkëlidhur:

Njoftimin e datës 19.2.2024, mbi rezultatet e verifikimit paraprak në procedurën “Lëvizja Paralele” për 1 (një) vend të lirë pune në kategorinë e nëpunësve civilë të ulët drejtues, në pozicionin “Përgjegjës në Sektorin e Administrimit të Financë Buxhet”, në ILDKPKI

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

2. Njoftimi L Paralele P.Finance 19.2.2024