GJYKATA KUSHTETUESE – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, neni 26, si dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira të punës në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, bazuar në ligjin nr. Ligjin nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, i ndryshuar, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë në shërbimin civil për kategorinë e mesme drejtuese, për një vend të lirë pune në pozicionin:

  • Drejtor në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore -kategoria II-B.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : njoftimi publik Drejtor i Drejtorise Ekonomike dhe te Burimeve Njerezore-perfundimtar

 

  • “Specialist/e i/e protokollit dhe arshivës”  i/e nivelit të lartë në Drejtorinë Gjyqësore dhe të Dokumentacionit, kategoria III-b.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Njoftimi publik per specialistin e protokoll-arshives-SHKP

 

  • “Specialist/e i/e teknologjisë së informacionit(IT)”,  i/e nivelit të lartë në Drejtorinë Gjyqësore dhe të Dokumentacionit, kategoria III-b.

   Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Njoftimi publik per specialistin IT-SHKP