GJYKATA KUSHTETUESE – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar bazuar në ligjin nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese, i ndryshuar dhe Rregulloren e Brendshme, Gjykata Kushtetuese shpall procedurat e plotësimit të vendit të lirë të punës në shërbimin civil në kategorinë e ulët drejtuese në shërbimin civil për pozicionin:

 

Përgjegjës/e(Shef/e) i/e sektorit të Financës në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore, kategoria III-A

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : njoftimi publik pergjegjese e sektorit te finances