GJYKATA KUSHTETUESE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, bazuar në Ligjin nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, i ndryshuar, Vendimit Nr. 13 datë 19.09.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve dhe Rregulloren e Brendshme, Gjykata Kushtetuese shpall procedurat e plotësimit të dy vendeve të lira të punës në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionet:

 

“Specialistë të nivelit të lartë të teknologjisë së informacionit (IT)” në Drejtorinë Gjyqësore dhe të Dokumentacionit, kategoria III-b.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Njoftim Publik-IT