GJYKATA KUSHTETUESE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, neni 26, si dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira të punës në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, bazuar në ligjin nr. 8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, i ndryshuar dhe Vendimin e Mbledhjes së Gjyqtarëve nr. 17, datë 20.11.2023 “Për një ndryshim në strukturën organizative të Gjykatës Kushtetuese”, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë në shërbimin civil për kategorinë drejtuese, për një vend të lirë pune në pozicionin:

  • Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve Juridike, Prokurimeve dhe Teknologjisë së Informacionit-Kategoria I, klasa I-3.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Njoftimi publik 03.05.2024-Drejtor i DSHJPTI