GJYKATA KUSHTETUESE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit 152/2013, “Per nepunesin civil”, te ndryshuar, neni 22 dhe 26, si dhe te
Vendimit te Keshillit te Ministrave, nr.243, date 18.03.2015, “Per pranimin, levizjen paralele,
periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive,  ndryshuar, bazuar ne Ligjin
nr.8577, date 10.02.2000, “Per organizimin  dhe funksionimin e Gjykates Kushtetuese “. i ndryshuar
dhe Vendimin e Mbledhjes se Gjyqtareve nr. 17, date 20.11.2023 “Per nje ndryshim ne
strukturen organizative te Gjykates Kushtetuese “, Gjykata Kushtetuese e Republikes se
Shqiperise shpall procedurat e levizjes paralele dhe te pranimit ne sherbirnin civil per kategorine
ekzekutive, per nje vend te lire pune ne pozicionin:

  • Specialist/e i/e nivelit te larte ne Drejtorine Gjyqesore dhe Dokumentacionit-kategoria IV, klasa
    III-3.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: GJYKATA KUSHTETUESE