GJYKATA KUSHTETUESE – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të vendimit nr.242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira të punës në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, të Këshillit të Ministrave, bazuar në Ligjin nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, i ndryshuar, Drejtoria Ekonomike dhe e Burimeve Njerëzore  për pozicionin:

  • “Drejtor në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore-kategoria II-B”, me procedurën e pranimit me ngritje në detyrë në shërbimin civil.

-Shpall fitues:

  1. z. Erion Tafaj me 95 pikë