GJYKATA KUSHTETUESE – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, bazuar në Ligjin nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, i ndryshuar, Drejtoria Ekonomike dhe e Burimeve Njerëzore shpall fitues për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin e:

  •  “Specialist/e i/e protokollit dhe arkivës” i/e nivelit të lartë në Drejtorinë Gjyqësore dhe të Dokumentacionit, kategoria III-b,

Kandidati fitues është :

  1. znj. Alketa Spahiu me 77.2 pikë.