GJYKATA KUSHTETUESE, NJOFTIM FITUESI

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, bazuar në Ligjin nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, i ndryshuar, për procedurën e pranimit në shërbimin civil për vendin e lirë të punës në pozicionin “Specialist/e i/e nivelit të lartë” në Drejtorinë Gjyqësore dhe Dokumentacionit, kategoria IV, klasa III-3 në Gjykatën Kushtetuese, nga Drejtoria Ekonomike, Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse u shpall fituese:

1. ANILA MEÇANI vendi i parë 90 pikë

 

Lista përfundimtare e kandidatëve që kualifikohen për konkurrimin për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë e mesme drejtuese, për pozicionin

  • “Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Juridike, Prokurimeve dhe Teknologjisë së Informacionit”, kategoria I, klasa I-3.

Nr. Emri dhe mbiemri i Kandidatit/es Profesioni Vendi i punës, aktual

1. Gentian Mete Jurist Gjykata Kushtetuese