GJYKATA KUSHTETUESE, KOLEGJI I POSAÇEM I APELIMIT, VEND I LIRE PUNE

Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA), pranë Gjykatës Kushtetuese, bazuar në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në vendimin e Kuvendit nr. 35/2024, datë 11.04.2024, “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 92/2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit”, i ndryshuar,

  •  Shpall 1 (një) vend vakant për pozicionin “Këshilltar Ligjor”, në Njësinë e Shërbimit Ligjor, me afat sa mandati i gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1.2. Shpallje vend vakant