GJYKATA KUSHTETUESE, KOLEGJI I POSACEM I APELIMIT, VEND I LIRE PUNE

Kolegji i Posacem i Apelimit (KPA), prane Gjykates Kushtetuese, bazuar ne ligjin nr. 84/2016
“Per rivleresimin kalimtar te gjyqtareve dhe prokuroreve ne Republiken e Shqiperise”, ne
vendimin e Kuvendit nr. 35/2024 date 11.04.2024 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne vendimin e
Kuvendit nr. 92/2017 “Per miratimin e struktures organizative, organikes dhe klasifikimit te
pagave te personelit te Kolegjit te Posacem te Apelimit”, i ndryshuar,

  • Shpall vendin vakant per pozicionin “Sekretar i Pergjithshem”, prane Kolegjit te
    Posacem te Apelimit

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Kolegji i posacem