GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLES SE PARE SHKODER – VENDE TE LIRA PUNE

  Në mbështetje të Kodit të Punës së RSH, të ndryshuar, UB Nr. 27 datë 16.10.2019 të Zv/Kryetarit të Gjykatës, ligjit 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në RSH” (neni 41,50,51) njoftohen kandidatët e interesuar për vend të lirë pune në pozicionin punonjës i gjykatës (ftues) me kohëzgjatje me afat tre mujor në respektim të periudhës së provës, në Gjykatën Administrative Shkalla e Parë Shkodër.

     Kushtet që duhet të plotësojë kandidati/ja për këtë pozicion janë:

1.     Të ketë zotësi të plotë për të vepruar.

2.     Të jetë në kushte shëndetësore për kryejrjen e detyrave

3.     Të ketë nivelin arsimor të përshtatëm (arsimi lartë juridik, avantazh)

4.     të ketë përvojë pune që lidhet me gjykatën (avantazh) ose aftësi të mira dhe korrekte komunikimi.

5.     të mos jetë i dënuar penalisht me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerje të një vepre penale.

6.     Nëse ka eksperienca pune të mëparshme të mos ketë masë disiplinore gjatë asaj marrëdhënie pune. Si dhe njohja mirë e kompjuterit dhe njohuri të gjuheve të huaja janë avantazh

7.     Kualifikime të tjera të kryera janë avantazh

Aplikantët duhet të dorëzojnë kopje të këtyre dokumentave:

1)     Kërkesë me shkrim

2)     Kopje karte ID

3)     Raport i gjendjes shëndetësore

4)     Diplome e shkolles se mesme apo Diploma bachelor + listë e notave (nëse ka) të noterizuara

5)     Librezë pune (e noterizuar) ose Vërtetime për praktika të kryera (të noterizuara)

6)     Referencë vlerësim pune (nëse ka)

7)     CV

8)     Vërtetim nga gjykata që nuk ka proces penal

9)     Vërtetim nga prokuroria që nuk ka proçedim penal

10)     Dëshmi penaliteti ose Formular vetëdeklarimi te gjendjes gjyqesore

11)     Certifikata apo diploma te kualifikimeve të mundshme (nese ka)

të cilat mund të dorëzohen me postë apo dorazi në adresën Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër (L. “Q Stafa” Rr. “Don Bosco” Shkoder), Zyra e Protokollit, deri më datë 30.10.2019. Per rezultatet e shqyrtimit te dokumentacionit kandidatet do te njoftohen per renditjen deri me date 31.10.2019