Enti Kombëtar i Banesave , VEND I LIRË PUNE

Enti Kombëtar i Banesave është institucion me vetëfinancim, në varësi të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, i pajisur me personalitet juridik, i krijuar për një kohëzgjatje të pacaktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave nr.198, datë 04.05.1993, “Për krijimin e Entit Kombëtar të Banesave” shpall si me poshte

SPECIALIST FINANCE PËR DEGËT RAJONALE NË DREJTORINË EKONOMIKE TË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË EKB-së

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Njoftim -Shpallje Vend i Lire Pune Specialist Finance