Enti Kombëtar i Banesave , VEND I LIRË PUNE

Enti Kombëtar i Banesave është institucion me vetëfinancim, në varësi të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, i pajisur me personalitet juridik, i krijuar për një kohëzgjatje të pacaktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave nr.198, datë 04.05.1993, “Për krijimin e Entit Kombëtar të Banesave”shpall si me poshte

“DREJTOR” NË DEGËN RAJONALE TË EKB-së BERAT

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Njoftim – Shpallje per Vend Vakant Drejtor ne degen rajonale berat