DREJTORIA RAJONALE E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK NR 4 TIRANE – VENDE TE LIRA PUNE

nr. 15/2017 për arsimin dhe formimin profesional në republikën e shqipërisë (i ndryshuar), Udhëzimit të Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Ministrit të Arsimit dhe Sportit nr. 6, datë. 24.02.2015 “Për kriteret e përgjithshme dhe procedurat për marrjen në punë, të personelit të mësimdhënies teorike dhe praktike në institucionet publike të arsimit dhe formimit profesional”, “,i ndryshuar me Udhezimin Nr.10,date 16.03.2016 . 

DRFPP-4 shpall konkurimin për vendin e lire, instruktor me kohe te pjesshme per kurset:

1.     Graphic Design

Kriteret e pergjithshme  që duhet të plotësojnë kandidatët jane:

1.     Të ketë një diplomë nga një institucion i arsimit të lartë, qe lidhet me profesionin dhe zhvillimin e kurrikules (kopje e diplomes dhe e listes se notave e noterizuar)

2.     Te mos kete masa administrative dhe penale ne fuqi.

Te kete minimalisht 2 vite experience pune.

Dokumentet që duhet të dorëzohen:

 1.     Kërkesë për aplikim.

2.     CV (jetëshkrimi dhe dokumenta mbeshtetese- sipas modelit ne shtojcen nr 3/1 te Udhezimit nr.6, dt.24.2.2015)

3.     Fotokopje e kartës së identitetit, dhe e librezës së punës (te dhenat  sipas modelit te shtojces 3/2 te Udhezimit)

4.     Diplome dhe liste notash, fotokopje e noterizuar.

5.     Certifikata kualifikuese, fotokopje ose te noterizuara.

6.     Raporti mjeko-ligjor ( vertetim te gjendjes shendetsore)

7.     Deklarata e aplikuesit se ndaj tij nuk jane marre masa disiplinore ne punesimet e meparshme.

8.     Deshmine e penalitetit te leshuar jo me heret se tre muaj para dates se aplikimit.

Dokumentet e kërkuara do të dorëzohen pranë Zyrave te Punes Tirane, ose prane Zyres se Burimeve Njerezore te DRFPP-4 me adrese Rr. Bulevardi “Bajram Curri” pranë gjimnazit “Besnik Sykja” Tiranë brenda dates 24.06.2019

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve do të bëhet sipas Udhëzimit nr. 6, dt. 21.10.2019.