CIRKU KOMBËTAR, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Urdhërit 28 datë 07.08.2023 të Titullarit të institucionit për “Urdhër mbi hapjen e vëndeve vakante” dhe të Ligjit Nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” ndryshuar, Statutit dhe Rregullores së Brendshme të Cirkut Kombëtar, shpall:

 

  •  1 (një) vend vakant si Akrobat i Dytë ( Prestigjator )
  •  2 (dy) vende vakante të punës si Akrobatë të Dytë ( Zhonglerë )
  •  1 (një) vend vakant si Orkestrant i Parë ( Tastierist )
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR njoftim per konkurim