AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE TIRANE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE INDUSTRIALE “PAVARESIA”, VLORE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14, date 27 .05.2021, “Per […]

Enti Kombëtar i Banesave, Vend i lire pune

Enti Kombëtar i Banesave është institucion me vetëfinancim, në varësi të Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit i pajisur me personalitet juridik, i krijuar për një kohëzgjatje të pacaktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave nr.198, datë 04.05.1993, “Për krijimin e Entit Kombëtar të Banesave, Shpall vendin e lire per: “Specialist Auditues” ne Drejtorine te EKB-se […]

AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESlVE, SHKOLLA PROFESIONALE ELBASAN, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14, date 27 .05.2021, “Per […]

Agjencia Kombetare e Punesimit dhe Aftesive, Shkolla e Mesme Profesionale “Charles Telford Erickson”Golem – Kavaje, Vende te lira pune

Mbeshtetur ne ligjin Nr. 7961, date 12.07 .1995 “Kodi i Punes se Republikes se Shqiperise”, i ndryshuar, kreu 14 neni 140 e neni 151, Vendimit te Kcshillit te Ministravc nr 554 date 31.07.2019 «per krijimin, menyren e organizimir clhe te funksion.imit te Agjencise Kornbetare tc Purresirnit dhe Afresive”, ligjit Nr. 69, date 21.06.2012 “Per Sistemin […]