Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE TREGTARE VLORË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr 14  datë, 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Ofruesi publik i AFP-së Shkolla Tregtare Vlorë, shpall pozicionin :

Drejtor i Shkolles se Mesme Profesionale “Tregtare”, Vlore

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3722.2

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “HOTELERI-TURIZËM” TIRANË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit Nr 14, datë 27. 05. 2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Shkolla e mesme profesionale “Hoteleri-Turizëm”, Tiranë  shpall pozicionin:

 

Mësimdhënës i formimit teorik -profesional  Ekonomist /Financë kontabilitet

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 4000

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA MEKANIKE BUJQËSORE “HASAN D. GINA” LUSHNJË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”,

Ofruesi publik i AFP-së.shkolla mekanike bujqesore “Hasan D. Gina “ Lushnje, shpall pozicionin:

Mesimdhenes i teorise profesionale ne drejtimin Sherbime Mjete Motorike me kohe te plote

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3993

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE , SHKOLLA E MESME E NDERTIMIT KORÇË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit Nr.15 / 2019 “Për nxitjen e punësimit”, ligjit nr.15. datë 2017  ”Për Arsimin dhe Formimin Profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.554 datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe funksionimit të Agjensisë Kombëtare  të Punësimit dhe Aftësive” Udhëzimit Nr.14, datë  27/05/2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të Arsimit dhe Formimit Profesional” .

Ofruesi Publik I AFP-së, SHKOLLA E MESME E NDERTIMIT  Korçë, shpall pozicionin

 • Nje mesimdhenes i praktikes profesionale per drejtimin Termohidraulike, me kohe te pjesshme.
 • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3994
Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive, Shkolla e Mesme Profesionale “Fan S Noli” Korçë, Vend i lire pune

Në zbatim të ligjit Nr.15 / 2019 “Për nxitjen e punësimit”, ligjit nr.15. datë 2017  ”Për Arsimin dhe Formimin Profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.554 datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe funksionimit të Agjensisë Kombëtare  të Punësimit dhe Aftësive” Udhëzimit Nr.14, datë  27/05/2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të Arsimit dhe Formimit Profesional” .

Ofruesi Publik I AFP-së, Shkolla e Mesme Profesionale “Fan S Noli”  Korçë, shpall pozicionin

 • Mesues i Teorise Profesionale Teknologji Informimi dhe Komunikimi, me kohe te pjeseshme
 • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3992
Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENSIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TE FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK KORÇË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Ofruesi publik i AFP-së Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik, Korçë, shpall pozicionet Instruktor me kohë të pjesshme të kurseve: SALDIM, RROBAQEPSI, SHËRBIME NË BAR DHE RESTORANT

– Pozicionet

 

 1. a) Instruktor të kursit SALDIM (Pogradec) —- 1 persona
 2. b) Instruktor të kursit RROBAQEPSI (Devoll) —- 1 person
 3. c) Instruktor të kursit SHËRBIME NË BAR DHE RESTORANT ——— 1 person
 4. PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3991
Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TË FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK SHKODËR, VENDE TE LIRA PUNE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”; të Udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”, Ofruesi publik i AFP-së, Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik Shkodër, shpall pozicionet:

 

 • -Instruktor (mësimdhënës) i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin “Sipermarrje dhe zhvillimi i planit te biznesit”.                          (1 mësimdhënës)
 • -Instruktor (mësimdhënës) i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme për kursin “Sipermarrje dhe zhvillimi i planit te biznesit”.    Lezhe                      (1 mësimdhënës)
 • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3989 3990

 

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TË FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK GJIROKASTËR, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr.15/2019, “Përnxitjen e punësimit”; të ligjit nr.15/2017, “Për arsimin dhe formimin professional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”; të udhëzimit nr.14, datë27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Ofruesi publik i AFP-sëDrejtoriaRajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik, Gjirokaster shpall pozicionin:

 1. lnstruktor per kursin Kujdestar Social . — 1 person ( Gjirokaster)
 2. PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3988
Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENSIA KOMBETARE E AFTESIVE DHE PUNESIMIT,SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “IRAKLI TEROVA” KORÇE, VEND I LIRE PUNE

 

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligiit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Késhillit të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, të Udhezimit te Ministrisë e Financave dhe  Ekonomisë nr. 14, datë 27.05.2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

 

Ofruesi publik i AFP–së Shkolla e Mesme e Agrobiznesit “IRAKLI  TEROVA “ Korçë  shpall pozicionin :

Mésimdhënës me kohë  të  plotë  “LENDET  VETERINARE

Pozicioni : MESUES I LENDEVE  të  Teorise VETERINARE

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3987

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “HOTELERI-TURIZËM” TIRANË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit Nr 14, datë 27. 05. 2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Shkolla e mesme profesionale “Hoteleri-Turizëm”, Tiranë shpall pozicionin:

 

Mësimdhënës te praktikes profesionale “Sherbime ne restorant” me kohe te pjesshme

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3986