BASHKIA KORÇË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurës Administrative i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 328 datë 31.05.2023 “Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, […]

BASHKIA KORÇË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurës Administrative i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 142 datë 12.03.2014 “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet […]

BASHKIA TIRANE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele ngritje në detyrë për pozicionin: 159- Përgjegjës Sektori, Sektori i Shërbimeve Shëndetësore në Komunitet, Drejtoria e Kujdesit Shëndetësor dhe […]

BASHKIA TIRANE, DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE, VEND I LIRE PUNE

Ju informojmë se, në Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, Bashkia Tiranë, në zbatim të Urdhrit Nr. 1029, datë 28.03.2024, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Urdhërit Nr. 52, datë 19.01.2024 “Për miratimin e strukturës organike të […]

BASHKlA TlRANE, AGJENCIA E SHERBIMEVE FUNERALE, VEND I LIRE PUNE

Ne mbeshtetje te Ligjir nr.139/2015, date 1 7.12.2015 “Per vcteqeverisjen vendore”; Ligjit nr. 7961 .date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” (te ndryshuar). Urdherit te Kryetarit te Bashkise Tirane nr.2784 prot.. date 19.01.2024 “Per miratimin e struktures dhe organikes se Agjencise se Sherbimeve Funerale, institucion ne varesi re Bashkise Tirane”, Agjcncia e Sherbimeve […]

BASHKIA PEQIN, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te nenit 22 dhe te nenit 25, te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil” i ndryshuar, si dhe te Kreut II, IV dhe VII, te Vendimit m.243, date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave, Bashkia Peqin shpall proceduren e levizjes paralele dhe te pranimit ne sherbimin civil per kategorine ekzekutive, per grupin e pozicioneve: – […]

BASHKIA BELSH, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Institucioni (Bashkia Belsh) shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet: · 1 (Një) Specialist/Inspektorë, në Sektorin e […]

BASHKIA BERAT, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Berat shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për […]

BASHKIA DELVINË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”i ndryshuar , si dhe të Kreut II, IV dhe VII të VKM nr. 243, datë 18/03/2015’Për pranimin,Lëvizjen paralele, perjudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar me VKM –në nr. 746, datë 19.12.2018, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e […]

BASHKIA LEZHE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Urdhërit nr.3 datë 03.01.2024 të Kryetarit të Bashkisë “Për […]