Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA FIER, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Fier shpall procedurat e konkurimit për pozicionet:

1. Drejtor I Drejtorise se Pergjithshme te Finances, Buxhetit dhe Kontabilitetit; kategoria e II-a

2. Drejtor I Drejtorise se Pergjithshme te Taksave dhe Tarifave Vendore dhe planifikimit te Zhvillimit te Territorit kategoria e II-a

3. Drejtor I Drejtorise se Pergjithshme te Puneve Publike Hartimit te Projekteve te Infrastruktures kategoria e II-a

4. Drejtor I Drejtorise se Pergjithshme te Burimeve dhe Sherbimeve Njerezore Marrdhenieve me Publikun dhe QKB kategoria e II-a

5. Drejtor I Drejtorise se Pergjithshme te Legjislacionit kategoria e II-a

6. Drejtor I Drejtorise se Pergjithshme te Veterinarise Administrimit dhe Mbrojtjes se tokes Bujqesore Administrimit te Fondit Pyjor dhe Kullotave kategoria e II-a

7. Drejtor I Drejtorise se Pergjithshme te Sherbimit Social dhe Qendres se Femijeve me Aftesi Ndryshe kategoria e II-a

8. Drejtor I Drejtorise se Pergjithshme te Kundervajtjeve Administrative, Emergjencave Civile dhe IVMT kategoria e II-a

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Shpallje per drejtor kat larte Drejtuese

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA KOLONJË, VENDE TË LIRA PUNE

Në bazë të ligjit Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”,  Ligji Nr. 7961, datë 12.7.1995 Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë I ndryshuar, Vendimin nr.111 dt 26 .11.2021 të Këshillit të Bashkisë Kolonjë “Për miratimin e numrit të punonjësve dhe nivelit të pagës për punonjësit e Bashkisë dhe institucioneve të varësise së saj Bashkia Kolonjë shpall një vend të lirë pune në pozicionin

 • INSPEKTOR TATIM-TAKSA
 • KUJDESTAR KONVIKTI
 • CICERON NË MUZE
 • PUNËTOR FUSHE
 • 4  ( katër ) Policë në Bashkinë e Kolonjës

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Pershendetje_!

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

Bashkia Delvinë, Vend i lire pune

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015,Ligj nr.107/2014 të Këshillit të Ministrave i ndryshuar, Bashkia Delvinë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

Përgjegjës i sektorit   të Menaxhimi Bujqësore, Veterinarisë,Emergjencave dhe Ujitjes e Kullimit

(- Kategoria: III-a/1)

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR pergjegjes

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA MAT, VENDE TE LIRA PUNE

 • Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Drejtoria e
  Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse në Bashkinë Mat shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë për pozicionet:
 • Përgjegjës i Sektorit të Infrastrukturës, Bashkia Mat, Kategoria e pagës III-a/1
 • Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Sociale në Bashkinë Mat
  Kategoria e pagës II-b
 • Specialist i Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit dhe skuadrave lëvizëse të terrenit, në Sektorin e Barazisë Gjinore, Dhunës në Familje dhe Mbrojtjes së Fëmijëve, në Drejtorinë e Shërbimeve Sociale, Bashkia Mat – Kategoria e pagës IV-a
 • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Shpallje Pergjegjes Sektori Infrastruktures
 • Shpallje Drejtor Drejtorise Sherbimeve Sociale
 • Shpallje Specialiste e vleresimit nevojave
Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA FIER, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 32, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut VIII, të Vendimit Nr. 118, datë 05/03/2014, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Institucioni Bashkia Fier, shpall procedurën e konkurimit per:

 

 • SEKRETAR I PËRGJITHSHËM BASHKIA FIER.

 

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA LEZHË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin
në kategorinë ekzekutive”, Planit të Pranimeve në Shërbimin Civil të vitit 2022, miratuar me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr.111, datë 02.02.2022, i ndryshuar,
Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil, kategoria ekzekutive për pozicionin:

1. Specialist i Kontrollit dhe Verifikimit në Terren, Sektori i Regjistrimit, Vlerësimit, Verifikimit dhe Kontrollit në Terren të Tatimpaguesve, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë, Kategoria III-b.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 1.Shpallja

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA BELSH, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Institucioni (Bashkia Belsh) shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

 

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA PUSTEC, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” dhe VKM nr. 520 datë 25.07.2019 Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin Kreu i III “Ndarja e Funksioneve, nivelet, detyrat, procedurat e përzgjedhjes per emërim, lirim pezullim dhe përjashtim”,

1(nje) pozicion Drejtues Mjeti Zjarrfikes ne Bashkine Pustec, (niveli bazë)

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Pozicioni- Drejtues mjeti

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA RROGOZHINË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” dhe VKM nr.520 datë 25.07.2019 Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin Kreu i III “Ndarja e Funksioneve, nivelet, detyrat,procedurat e përzgjedhjes per emërim, lirim pezullim dhe përjashtim”, Njësia e Burimeve Njerëzore në

Bashkine e Rrogozhinë njofton se në Sektorin e MZSH-së shpallen:

 

1 (një) vend të lirë pune në pozicionin luftues/shpëtues

 • Personel zjarrfikës/luftues, 1 (një) pozicion (niveli bazë)
 • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR shpallje mzsh
Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

Bashkia Tiranë, Vend i lire pune

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele pranim në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

Specialist Jurist, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse ,Lagje 14, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

13- shpallje SP