BASHKIA TIRANE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele ngritje në detyrë për pozicionin: 52-Përgjegjës Sektori, Sektori i Regjistrimit dhe Raportimit për Aktivet, Drejtoria e Financës, Drejtoria e […]

BASHKIA KLOS, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 25 dhe 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, të VKM nr. 242, datë 18/03/2015, Bashkia Klos shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranim nga jashtë në shërbimin civil për pozicionet: · Përgjegjës i Sektorit të Kujdesit Social, Ndihmës Ekonomike, […]

BASHKIA TIRANE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat lëvizja paralele ngritje në detyrë për pozicionin: 53-Përgjegjës Zyre, Zyra e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, Njësia administrative Krrabë, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b […]

BASHKIA SHKODËR, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut II dhe III, të Vendimit nr.242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar; Bashkia Shkodër shpall proçedurën e levizjes paralele dhe ngritjes në detyrë në kategorinë e ulët dhe […]

BASHKIA ELBASAN, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” (i ndryshuar), si dhe të Kreut II dhe III të Vendimit Nr.242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave (i ndryshuar), Bashkia Elbasan, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen […]

Bashkia Poliçan, Vende te lira pune

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Poliçan shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:   Specialist i emergjencave civile, kategoria e pagës […]

BASHKIA TIRANË, AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE, VEND I LIRE PUNE

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjit nr. 7961,datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3489/1, datë 06.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Agjencia e Shërbimeve Funerale rishpall procedurën […]

BASHKIA LEZHË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil, Udhërit nr.633 datë 30.12.2022 të Kryetarit të Bashkisë “Për miratimin […]

BASHKIA MALIQ, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” dhe VKM nr. 520 datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”  Kreu i III “Ndarja e Funksioneve, nivelet, detyrat, procedurat e përzgjedhjes per emërim, lirim pezullim dhe përjashtim”,  Vendimi i Këshillit të Bashkisë […]

BASHKIA HIMARË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut II, III, IV dhe VII, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar me VKM nr. 746, […]