Categories
VLP Institucionet e pavarura

AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetitshpall Procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

Categories
VLP Institucionet e pavarura

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive shpall procedurat për plotësimin e vendit të lirë të kategorisë së mesme drejtuese:

– 1 (një) Drejtor në Drejtorinë Juridike dhe Licencave- Kategoria e pagës II-b

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR shpallje dr drejtorise juridike 2022

Categories
VLP Institucionet e pavarura

KUVENDI I SHQIPERISE , VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015(i ndryshuar), “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu II, si dhe Vendimit të Byrosë Nr. 27, datë 23.09.2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Strukturën e Administratës së Kuvendit”,    Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, njofton se;

 

  •  “Këshilltar-Jurist”, në Shërbimin e Monitorimit të Institucioneve që Raportojnë dhe Informojnë Kuvendin.
  •  “Shef Sektori” në Sektorin Audio-Video, pranë Shërbimit të Teknologjisë së Informacionit.
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Për_Publikim_në_faqen_tuaj
Categories
VLP Institucionet e pavarura

KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të neneve 20, 21 dhe 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe VII të Vendimit, të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18/03/2015, “Për
pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të ndryshuar”, Këshilli i Lartë i Prokurorisë shpall procedurën për lëvizje paralele dhe pranim në
shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin;

1 (një) Specialist Arkiva, në Sektorin e Administratës, në Drejtorinë e Shërbimeve të Mirëmbajtjes, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse, Në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – Kategoria; III-b.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Shpallje-Specialist-Arkive-dt-26.09.2022

Categories
VLP Institucionet e pavarura

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, neni 22 dhe neni 25, si dhe VKM nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Kreu II, III, IV dhe VII, Këshilli i Lartë Gjyqësor, njofton shpalljen e konkurimit për vend të lirë pune nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil, për kategorinë ekzekutive (të dy procedurat zhvillohen në të njëjtën kohë), si më poshtë:

 

  • 1 (një) vend, në pozicionin Specialist, Sektori i Statistikave dhe Arkivës Gjyqësore (kategoria ekzekutive, III-b), në Drejtorinë e Organizimit të Gjykatave dhe Standardeve, në Departamentin e Administrimit të Gjykatave dhe Teknologjisë së Informacionit, pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor.
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 1. Njoftim per shpallje Spec statistikave dhe arkives
Categories
VLP Institucionet e pavarura

AUTORITETI I KONKURRENCËS, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, ndryshuar me të fundit nr. 746, datë 19.12.2018, Autoriteti i Konkurrencës shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

· “Specialist i Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Buxhetit” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Buxhetit dhe Komunikimit.

· Kategoria e pagës III-b

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Shpallje Specialist te Drejtoria e Burimeve Njerezore

Categories
VLP Institucionet e pavarura

GJYKATA E POSAÇME E APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, VEND I LIRE PUNE

Bazuar ne ligjin nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, shpall konkurrimin për 1(një) vend të lirë pune, si më poshtë :

– Për 1 (një) vend, në pozicionin Shofer, pranë Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Njoftim_për_shpallje_për_1(një)_vend_të_lirë_pune_në_pozicionin_shofer,prane_GJPAKKO

Categories
VLP Institucionet e pavarura

AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit shpall Procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

· Specialist në Sektorin e Ruajtjes të Fondeve

· Kategoria e pagës III-b.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 02_02_Njoftim_Shpallje_DA_Spec_Sekt_Ruajt_Fond-1

Categories
VLP Institucionet e pavarura

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLES SE PARE TIRANE, VEND I LIRE PUNE

Te interesuarit duhet te paraqesin prane Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane brenda dates 27.09.2022 keto dokumente:
– Kerkese me shkrim per t’u punesuar
– Diplome pjekurie ose diplome universitare te noterizuar
– Pershkrimin e edukimit dhe karrieres profesionale (CV)
– Deshmi Penaliteti te leshuar brenda 3 muajve
– Raport mjeksor per aftesi ne pune
– Fotokopje e kartes se identitetit
– Libreze pune (nese disponon)
– Vertetim nga prokuroria dhe gjykata qe nuk eshte ne ndjekje penale apo proces gjyqesor
Te gjitha dokumentet duhet te jene origjinale ose kopje te noterizuara dhe te dorezohen ne zyren e protokollit te gjykates brenda dates 27.09.2022. Pas perfundimit te afatit te dorezimit te
dokumentave kandidatet do te njoftohen per zhvillimin e intervistes.
Kandidati duhet te plotesoje keto kushte:
– Te kete shtetesi Shqiptare
– Te kete zotesi te plote per te vepruar
– Te jete ne kushte shendetesore qe e lejojne te kryeje detyren perkatese
– Te mos kete mase disiplinore ne fuqi
– Te mos jete e denuar penalisht me vendim gjyqesor te formes se prere per kryerjen e nje vepre
Penale
– Te kete perfunduar te pakten arsimin e mesem.
– Te kete vendbanimin ne territorin e Bashkise Tirane,
– Te kete aftesi te mira komunikimi, organizimi dhe pune ne grup.
– Nepunes gjyqesor
G

Categories
VLP Institucionet e pavarura

KUVENDI I SHQIPERISE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, Kreut IV “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 dhe Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut VII, pikave 8 dhe 9, po ju dërgojmë për publikim, listën e kandidatëve, që do të vazhdojnë konkurimin me procedurën “Lëvizja paralele”, për konkursin “specialist” në Sektorin për Edukimin Qytetar, pranë Shërbimit të Edukimt Qytetar:

Lista e vlerësimit të kandidatëve që vazhdojnë konkurimin me procedurën “Lëvizja paralele”, për konkursin “specialist” në Sektorin për Edukimin Qytetar, pranë Shërbimit të Edukimit Qytetar është si më poshtë vijon:

1. Znj. Edlira Dersha (Myrtaj)

2. Znj. Migena Dushku

3. Znj. Stela Babasi (Llulla)

4. Znj. Stela Çepunaj

5. Z. Shukri Marku