PROKURORIA E POSAÇME KUNDER KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TE ORGANIZUAR, VEND I LIRE PUNE

Ne mbeshtetje te ligjit nr. 95/2016 “Per organizimin dhe funksionimin e institucioneve per te luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i ndryshuar, te Ligjit nr. 97/2016 “Per organizimin dhe funksionimin e prokurorise ne Republiken e Shqiperise”, i ndryshuar, te nenit 22 dhe 25 te ligjit nr. 152/2013 “Per nepunesin civil” i ndryshuar, te Kreut II, […]

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, VENDE TE LIRA PUNE

Kontrolli i Lartë i Shtetit hap procedurat për plotësimin e 3 (tre) vendeve vakante në pozicionet: – “2 (dy) Auditues në Departamentet e Auditimit” – “1 (një) Auditues në Drejtorinë e Auditit të Brendshëm”.   PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Njoftim_vende_te_lira_3_Auditues_

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE, VEND I LIRE PUNE

Në mbështetje të nenit 26, Kreut V të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr. 242, të Këshillit të Ministrave datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, kreu II, “Lëvizja paralele brenda së njëjtës kategori“, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, […]

Kuvendi i Shqipërisë, Vend i lire pune

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013,“Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26, “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese” dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015, i ndryshuar, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e […]

AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH) shpall shpall konkurimin e hapur në procedurën e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për vendin vakant në pozicionin:  Drejtor, Drejtoria […]

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, neni 32, Kontrolli i Lartë i Shtetit hap procedurat për plotësimin e vendit vakant, “Drejtor i Departamentit të Auditimit të Mbrojtjes, Sigurisë dhe Pronës Publike” “Drejtor i Drejtorisë Juridike”. […]

Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Vende të lira pune

Në zbatim të neneve 21, 22 dhe 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe VII të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18/03/2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të ndryshuar”, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, shpall procedurën për […]

KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për […]

KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për […]

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT, VEND I LIRE PUNE

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL NGRITJE NË DETYRË Kontrolli i Lartë i Shtetit hap procedurat për plotësimin e 1 (një) vendi vakant “Kryeauditues në Departamentin e Auditimit të Teknologjisë së Informacionit”.   PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Njoftim_Kryeauditues_IT