KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të neneve 21, 22 dhe 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe VII të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18/03/2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të ndryshuar”, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, shpall procedurën për […]

Kuvendi i Shqipërisë, Vend i lire pune

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, nenit 22,  Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,  Vendimit të Byrosë nr.60, datë 16.11.2023, “Për një ndryshim në strukturën organizative të Kuvendit […]

Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, Anullim Procedure

Në mbështetje të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” i ndryshuar, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të VKM nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, të ligjit nr. 44/2015 “Për Kodin e procedurave Administrative të […]

AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH) shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin: · Drejtor […]

AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit shpall Procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin: · […]

KOMISIONERËT PUBLIKË, VENDE TË LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Kuvendit nr. 94/2017, “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Komisionerëve Publikë”, të ndryshuar me vendimin nr. 102, datë 4.10.2018, dhe vendimin nr. 37, datë 12.5.2022, Institucioni i Komisionerëve Publikë […]

GJYKATA E POSAÇME E APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, VEND I LIRE PUNE

Bazuar ne ligjin nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, shpall konkurrimin për 1(një) vend të lirë pune, si më poshtë : – Për 1 (një) vend, në pozicionin Shofer, pranë Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin […]

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, VERIFIKIM PARAPRAK

Në mbështetje dhe zbatim të neneve 21 dhe 22 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, pikave 2, 3 dhe 4, kreu IV të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore pranë […]