KESHILLI I LARTE GJYQESOR, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, neni 22 dhe neni 25, VKM nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Kreu II, III, IV dhe V dhe Udhëzimit nr. 2, datë 27.03.2015 “Për procesin e plotësimit të vendeve të lira […]

Institucioni i Avokatit të Popullit, Vend i lire pune

Ne zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut II dhe të III-të të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për Plotësimin e Vendeve të Lira në Kategorinë e Ulët dhe të Mesme Drejtuese”, i ndryshuar, Institucioni i Avokatit të Popullit shpall procedurat e Lëvizjes […]

Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë, Vende te lira pune

Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të  ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, dhe të VKM-së nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, bashkëlidhur, do të gjeni, për publikim në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, shpalljet e procedurave të konkurimit, për pozicionet si më […]

INSTITUTI I STATISTIKAVE, VENDE TE LIRA PUNE

Instituti i Statistikave (INSTAT), kërkon të punësojë punonjës me kontratë pune në pozicionet: ” 1 (Nje) Specialist Programist IT” në kuadër të Censit te Popullsisë dhe Banesave ” 1 (Nje) Specialist Prokurimesh” në kuadër të Censit te Popullsisë dhe Banesave “1 (Nje) Specialist GIS” në kuadër të Censit te Popullsisë dhe Banesave “1 (Nje) Specialist […]

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR, VEND I LIRE PUNE

Bazuar në ligjin nr. 152/2013 ”Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, neni 32 dhe VKM nr. 118, datë 5.3.2014, “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe anëtarëve të TND-së”, i ndryshuar, kreu VIII, Këshilli i Lartë Gjyqësor, njofton shpalljen e procedurës […]

AVOKATI I POPULLIT, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 32 të ligjit nr.152/2013, “Për nënpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut VIII dhe IX të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.118, datë 5.03.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së […]

AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”dhe Nr.243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, kërkojmë publikimin në portalin “Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive” të njoftimeve mbi shpalljen e konkurimit të lirë për vendet vakante në pozicionet:           […]

Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Vende te lira pune

Në zbatim të neneve 21, 22 dhe 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe VII të Vendimit, të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18/03/2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të ndryshuar”, si dhe Urdhrit Nr.112, datë 24.05.2023 të Sekretarit […]

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR, VEND I LIRE PUNE

Bazuar në ligjin nr. 152/2013 ”Për nëpunësin civil”, i ndryshuar neni 26, VKM nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, kreu II dhe kreu III, Këshilli i Lartë Gjyqësor, njofton shpalljen e konkurimit për vend të lirë pune në shërbimin civil, nëpërmjet […]

Kuvendi i Shqipërisë, Vend i lire pune

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015(i ndryshuar), “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e […]