BASHKIA DEVOLL – SHPALLJE FITUESI

  Njoftim mbi Rezultatin e Verifikimit paraprak per pranim nga jashte   ne  Kategorine e larte  drejtuese! . Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Në zbatim të nenit 32, të ligjit Nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, dhe të Kreut VIII, të Vendimit Nr. 118, datë 05/03/2014, , Njesia e Menaxhimit te […]

BASHKIA ELBASAN – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015 i ndryshuar, të Këshillit të Ministrave, Për sa më sipër, bashkëlidhur po ju dërgojmë për publikim në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, listën e kandidatëve të cilët plotësojnë kushtet […]

KUVENDI – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  neni 26 dhe VKM nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe atë të mesme drejtuese” Kreu III, pika 36, Komiteti i Pranimit  për Ngritjen në Detyrë , në përfundimin e procedurës të testimit me shkrim, vlerësimit […]

BASHKIA DIBER – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Diber, në përfundim të verifikimit […]

BASHKIA DIBER – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi” Kreu III, neni 14,pika 1 “Kriteret e pranimi në nivelin bazë të shërbimit të MZSH-së” dhe neni 15 “Emërimi ,lirimi dhe përjashtimi I personelit të Shërbimit të MZSH-së”, Vendimit nr.15 datë. 26.02.2019 “Per miratimin e Strukturës Organike të  Bashkisë Dibër” […]

BASHKIA PEQIN – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, bashkia Peqin, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen […]