Bashkia Skrapar, Plani vjetor të pranimeve në Shërbimin Civil

Në mbështetje të nenit 64, germa‘j”,ligjitNr. 139/2015,datë 17.12.2015 “Përvetëqeverisjen Vendore”, neneve 18 dhe 19 të Ligjit Nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, indryshuar, të pikës 11 të VKM-së Nr. 108,datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit nëshërbimin civil”, Vendimit nr.16, datë 13.04.2022 “Për miratimin e strukturës së Bashkisë Skrapar dhe të njësive shpenzuese në varësi të […]

BASHKIA KAVAJË, PLANI VJETOR I PRANIMEVE NË SHËRBIMIN CIVIL

Në zbatim të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 64; të Ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” të ndryshuar, neni 18 dhe 19 ; të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.108, datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, pika 11; në Vendimin e Këshillit Bashkiak 120, datë 27.12.2022 “Për miratimin e […]

BASHKIA DELVINË, PLANI VJETOR I PRANIMIT NE SHERBIMIN CIVIL

Ne zbatim te Ligjit Nr.152/2013 “Per nepunesin civil” ,Neni 18 ,VKM-se nr.108, date 26.02.2014 “Per planin vjetor te miratimit ne sherbimin civil”, Urdhërit nr 191 Prot, datë  24.01.2023 “Per miratimin e struktures dhe nivelit te pagave te punonjesve te Bashkise Delvine dhe institucioneve te vartesise per vitin 2023”,  po ju paraqesim per miratim Planin Vjetor […]

BASHKIA POGRADEC, PLANI I PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, pikë1 të nenit 18 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, pikës 2 të vendimit nr.108, datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil” Vendimit të Kryetarit të Bashkisë nr. 15, datë 20.01.2023 ” Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të […]

BASHKIA MALLAKASTËR, PLANI VJETOR TË PRANIMEVE NË SHËRBIMIIN CIVIL

Në mbështetje të Neni 64,gërma J Ligjit Nr. 139/2015,datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neneve 18 dhe 19 të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin Civil”,i ndryshuar, të pikës 11 të VKM-së Nr. 108,datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, VKB nr.55, datë 20.12.2021; konfirmuar nga Prefektura me shkresën nr. 1543/1 Prot,datë 30.12.2021 dhe […]

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE, Plani vjetor i pranimeve në shërbimin civil

Në mbështetje të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, nenit 18, të vendimit nr. 108, datë 26.02.2014 të Këshillit të Ministrave, “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, përcaktojmë planin vjetor të pranimit në shërbimin civil në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Numri i vendeve vakante të planifikuara për rekrutim gjatë […]

Bashkia Berat, Plani Vjetor të Pranimit në Shërbimin Civil

Në zbatim të  ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar ,neni 18  si dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave  nr.108  datë 26.02.2014  “Për planin Vjetor të Pranimit në Shërbimin Civil”, bashkëlidhur po ju dërgojmë  për publikim planin vjetor të Pranimit në Shërbimin Civil të  Bashkisë Berat  për vitin 2023 .     PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR plani rekrutimit 2023

BASHKIA HIMARË, PLANI VJETOR TЁ PRANIMEVE NЁ SHЁRBIMIN CIVIL

Në zbatim të nenit 18, pika 2, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, vendimit nr. 108, datë 26.02.2014 të Këshillit të Ministrave “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, vendimit nr. 1, datë 05.01.2023 të Kryetarit të Bashkisë Himarë “Pёr miratimin e strukturёs së Bashkisё Himarё për vitin 2023”, PËR MË […]

Autoriteti i Mediave Audiovizive, Plani vjetor i pranimeve në shërbimin civil

Në mbështetje të ligjit nr. 97/2013 “Për Mediat Audio dhe Audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.108 datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në Shërbimin Civil”, vendimit nr. 86/2022 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të […]