BASHKIA MALLAKASTËR, PLANI VJETOR I PRANIMEVE NË SHËRBIMIIN CIVIL

Në mbështetje të Neni 64, gërma  J  Ligjit  Nr. 139/2015,datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neneve 18 dhe 19 të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin Civil”,i ndryshuar, të pikës 11 të VKM-së Nr. 108,datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, VKB nr.55, datë 20.12.2021; konfirmuar nga Prefektura me shkresën nr. 1543/1 Prot,datë 30.12.2021 […]

BASHKIA FUSHË-ARRËZ, PLANI VJETOR TË PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL PËR VITIN 2022

Mbështetur  në ligjin nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, ligjin nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; VKM nr.108, datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”; Vendimin nr.49, datë 23.12.2021 ”Për miratimin e nivelit të pagave të administratës së bashkisë Fushë-Arrëz, njësive administrative dhe institucioneve të varësisë dhe funksioneve të deleguara, për vitin 2022”; urdhërin […]

Bashkia Mirdite, Plani per pranimin ne sherbimin civil

Bashkengjitur po Ju dergojme per publikim ne faqen tuaj planin per pranimin ne sherbimin civil sipas strukutres organike per vitin 2022, PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR PLANI PER SHERBIMIN CIVIL 2022

BASHKIA MALLAKASTËR, PLANI VJETOR I PRANIMEVE NË SHËRBIMIIN CIVIL

Në mbështetje të Neni 64, gërma  J  Ligjit  Nr. 139/2015,datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neneve 18 dhe 19 të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin Civil”,i ndryshuar, të pikës 11 të VKM-së Nr. 108,datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, VKB nr.55, datë 20.12.2021; konfirmuar nga Prefektura me shkresën nr. 1543/1 Prot,datë 30.12.2021 […]

KOMISIONERI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT DHE MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE, PLANI VJETOR I PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, neni 18, “Plani vjetor i pranimit në shërbimin civil”, Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.108, datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil” si dhe në zbatim të Vendimit të Kuvendit të Shqiperisë nr. 84/2020 “Për disa shtesa e ndryshime të […]

KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI, PLANI VJETOR I PRANIMEVE NË SHËRBIMIN CIVIL

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, neni 18, “Plani vjetor i pranimit në shërbimin civil”, Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 108, datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil” si dhe të Vendimit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, Nr.57/2019 “Për një ndryshim në Vendimin e […]

BASHKIA HIMARË, PLANI VJETOR I PRANIMEVE NЁ SHЁRBIMIN CIVIL

Në zbatim të nenit 18, pika 2, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, vendimit nr. 108, datë 26.02.2014 të Këshillit të Ministrave “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, vendimit nr. 2, datë 17.02.2022 të Kryetarit të Bashkisë Himarë “Pёr miratimin e  strukturёs së Bashkisё Himarё për vitin 2022” PËR MË […]

BASHKIA DEVOLL, PLANI VJETOR I PRANIMIT NË SHERBIMIN CIVIL PËR VITIN 2022

Në zbatim të  Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar neni 18 si dhe V.K.M nr 108 date 26.02.2014”Per planin vjetor te pranimit ne Sherbimin Civil”,Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore, ne baze te Vendimit të Këshillit Bashkiak nr.93 datë 20.12.2021 “Për miratimin e numrit të përgjithshëm të punonjësve të Bashkisë Devoll” , si […]

BASHKIA BERAT, PLANI VJETOR I PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL

Në  mbeshtetje të  nenit 18, të  ligjit 152/2013 “Për nëpunësin  Civil”, I ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.108 datë  26.02.2014”Për planin vjetor të pranimit në Shërbimin Civil”, Bashkia Berat  po ju dergon per publikim vendimin e kryetarit të Bashkisë Berat me nr.48, datë 19.01.2022 “Për  planin vjetor të rekrutimit ne sherbimin civil  per vitin 2022″. PËR MË […]