BASHKIA RROGOZHINË, PLANI VJETOR I PRANIMEVE NE SHERBIMIN CIVIL

Në zbatim të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Per Veteqeverisjen Vendore”, Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, neni 18 si dhe V.K.M nr 108 date 26.02.2014 “Per planin vjetor te pranimit ne Sherbimin Civil”, Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 328, datë 31.5.2023 “Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për […]

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK, PLANI VJETOR I PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL

Në zbatim të nenit 18 të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, “Plani vjetor i pranimit në shërbimin civil”, vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 108, datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, vendimit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë nr. 112/2023 “Për disa ndryshime në vendimin e […]

BASHKIA MALESI E MADHE, PLANI VJETOR I PRANIMIT NE SHERBIMIN CIVIL

Ne mbeshtetje te pikes 2, nenit 8, germa b, nenit 9, te Ligjit nr.139/2015 “Per Veteqeverisjes Vendore” te nenit 18 te ligjii 152/2013 “Per Nepunesin Civil” i ndryshuar, Ligjit nr.44/2015 date 30.04.2015 Kodi i Procedures Administrative i Republikes se Shqiperise Vendimin e Keshillit te Ministrave, nr. 108. date 26.02.2014 “Per Planin Vjetor te Pranimit ne […]

KOMISIONERI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT DHE MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE, PLANI VJETOR I PRANIMEVE NË SHËRBIMIN CIVIL

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, neni 18, “Plani vjetor i pranimit në shërbimin civil”, Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.108, datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil” si dhe Vendimit të Kuvendit të Shqiperisë nr. 24/2023 “Për disa shtesa e ndryshime të Vendimit nr. 86/2018 […]

BASHKIA LIBRAZHD, PLANI VJETOR I PRANIMEVE NE SHERBIMIN CIVIL

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar neni 18 si dhe V.K.M nr 108 datë 26.02.2014 ” Për planin vjetor të pranimit në Shërbimin Civil “, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerezore, në bazë të Vendimit të Këshillit të Bashkisë nr.1 16 datë 29.12.2023 “Për miratimin e numrit të përgjithshëm të […]

BASHKIA PEQIN, PLANI VJETOR I PRANIMEVE NE SHERBIMIN CIVIL

Mbeshtetur ne Ligjin nr. 139/2015, date 17.12.2025 “Per veteqeverisjen vendore” Ligjin nr.152/2013, date 30.05.2013 “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, Neni 18, Vendimin e Keshillit te Ministarve, nr.108, date 26.02.2014 “Per Planin vjetor te pranimit ne sherbimin civil” si dhe Vendimin e Keshillit te Bashkise Peqin nr.71 date 28.12.2023, “Per miratimin e numrit te punjonesve te […]

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, PLANI VJETOR I PRANIMEVE NE SHERBIMIN CIVIL

Në zbatim të nenit 18, pika 2 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 108, datë 26.02.2014, “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, si dhe vendimit të Presidentit të Republikës nr. 4, datë 13.2.2024, “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Institucionit të Presidentit”, pasi […]

BASHKIA VAU DEJËS, PLANI VJETOR I PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL

Bazuar në nenin 8, pika 2, e Ligjit Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar, në nenin 18 të Ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar., në pikën 11 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.108 datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.142 datë 12.03.2014 “Për […]

BASHKIA KAMËZ, PLANI VJETOR I PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL

Bazuar në ligjin 152/2013 “Për Nepunsin Civil” të ndryshuar, në VKM nr.108 date 26.02.2014 “Për palnin Vjetor të Pranimit në Shërbimin Civil, në VKB nr. 103 date18.12.2023, “Për Miratimin e Numrit të punonjësve të administratës së Bashkisë Kamez, Institucioneve në varësi dhe Njësive Administrative për vitin 2024” dhe në Vendimin e Kryetarit të Bashkisë nr. […]

BASHKIA HIMARE, PLANI VJETOR I PRANIMEVE NЁ SHЁRBIMIN CIVIL PЁR VITIN 2024

Në zbatim të nenit 18, pika 2, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, vendimit nr. 108, datë 26.02.2014 të Këshillit të Ministrave “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, vendimit nr. 13, datë 27.02.2024 të Kryetarit të Bashkisë Himarë “Pёr miratimin e strukturёs së Bashkisё Himarё për vitin 2024”     […]