BIBLIOTEKA KOMBËTARE, VEND I LIRE PUNE

Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë, bazuar në ligjin nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; Ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore ne zbatim te tij; Ligjit nr. 7995, datë 20.09.1995, “Për nxitjen e punësimit”, i ndryshuar; Ligjit nr. 8576, datë 3.02.2000, “Për bibliotekat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; Mbështetur në Vkm Nr.325 datë 31.05.2023 “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve në disa institucione të administratës publike”, si dhe në zbatim të Urdhrit nr. 122, datë 17.9.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Bibliotekës Kombëtare” të Kryeministrit, në vijim njofton:

Shpalljen për konkurs për vendin e lirë të punës në pozicionin

  • “Përgjegjës Sektori”, pranë Sektorit të Buxhetit dhe Financës, në Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë. (Paga e pozicionit të punës: Kategoria/Klasa e pagës: (III-3)

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallje e vendit te lire te punes Pergjegjes Sek. Buxh. Fianc