BIBLIOTEKA KOMBETARE, SHPALLJE FITUESI

Biblioteka Kombetare e Shqiperise bazuar ne ligjin nr. 7961 date 12.07/1995, Kodi i Punes i
Republikes se Shqipërise i ndryshuar: Mbeshtetur ne VKM Nr.325 date 31.05.2023 Per miratimin e
struktures dhe te niveleve te pagave te nepunesve civile, zevendesministrit dhe nepunesve te kabinetive ne disa institucione te administrates publike, si dhe ne zbatim te Urdhrit 122, date 17.09.2022 “Per miratin e struktures dhe te organikes se Bibliotekes Kombetare”, te kryeministrit, ne vijim njoftojme

Shpalljen e fituesit, per ozicionin e punes “Pergjegjes Sektori” prane Sektorit te Buxhetit dhe
Finances, ne “Biblioteken Kombetare te Shqiperise, znj. Entela Liço

Kandidatet e skualifikuar:

Znj Katerina Bregu (nuk ploteson kerkesat minimale per kualifikim, gjithashtu kandidati ka mangesi ne plotesimin e dokumentacionit te kerkuar ku perkatesisht mungojne ose ka
pasaktesi ne dokumentacion)
Znj. Alvina Gucaj (nuk ploteson kerkesat minimale per kualifikim, gjithashtu kandidati ka mangesi ne plotesimin e dokumentacionit te kerkuar ku perkatesisht mungojne ose ka
pasaktesi ne dokumentacion)