BASHKlA TlRANE, AGJENCIA E SHERBIMEVE FUNERALE, VEND I LIRE PUNE

Ne mbeshtetje te Ligjir nr.139/2015, date 1 7.12.2015 “Per vcteqeverisjen vendore”; Ligjit nr. 7961 .date
12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” (te ndryshuar). Urdherit te Kryetarit te Bashkise
Tirane nr.2784 prot.. date 19.01.2024 “Per miratimin e struktures dhe organikes se Agjencise se
Sherbimeve Funerale, institucion ne varesi re Bashkise Tirane”, Agjcncia e Sherbimeve Funerale
rishpall proceduren e konkurimit per nje vend te lire pune per pozicionin:

  • Teknik Ndertimi ne Sektorin Tufine – Klasa e pages IX

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: AGJENCIA E SHERBIMEVE FUNERALE